Udruga Veronika Vere za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa

Udruga Veronika Vere za pomo i za titu rtvama pravosu a

Udruga Veronika Vere za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa  osnovana je sa glavnim ciljem pomoći i zaštite žrtvama pravosuđa.

Dugi niz godina djeluje na području zaštite ljudskih prava, na području borbe protiv korupcije u pravosuđu, protiv diskriminacije građana. 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Humanitarna udruga za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa  Veronika Vere  (dalje u tekstu: Udruga) na osnivačkoj  skupštini  Udruge održanoj dana 01.08.2016. godine, donosi:

 

S T A T U T

HUMANITARNE UDRUGE ZA POMOĆ I ZAŠTITU ŽRTVAMA PRAVOSUĐA

VERONIKA VERE

I

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, izgledu pečata i znaku; o zastupanju; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima i načinu vođenja popisa članova, unutarnjem ustroju udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge; stegovnoj odgovornosti članova; o priznanjima i nagradama; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

II

NAZIV, SJEDIŠTE, IZGLED PEČATA I ZNAK UDRUGE

 

Članak 2.

Naziv Udruge je: Humanitarna udruga za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa  Veronika Vere.

Skraćeni naziv Udruge je: Udruga Veronika Vere.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština Humanitarne udruge Veronika Vere.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga može rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Humanitarian Association For Help and Protection of Victims of Justice Veronika Vere.

 

Članak 3.

Udruga Veronika Vere  je udruga registrirana u Registru udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Udruga Veronika Vere  je neprofitna pravna osoba.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak Udruge čini dvostruko slovo W crne boje, u kojem su na V  sa  lijeve strane iscrtani bijelo-crni kvadratići.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini je znak i sjedište Udruge.

Pečat čuva Predsjednik, a ovlašteni su ga koristiti Predsjednik, Potpredsjednik Udruge i Tajnik Udruge.

 

III

ZASTUPANJE UDRUGE

 

Članak 5.

Udrugu zastupaju  Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

IV

PODRUČJE DJELOVANJA I CILJEVI UDRUGE

 

Članak 6.

Udruga djeluje na području ljudskih prava i demokratske političke kulture.

Udruga Veronika Vere djeluje u skladu sa važećim zakonima i propisima i u skladu sa Statutom, kao i u skladu sa drugim  službenim  aktima,  Ustavom Republike Hrvatske, Poveljom Ujedinjenih naroda i drugim dokumentima, napose Općom deklaracijom  o pravima čovjeka, Deklaracijom o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja, Deklaracijom  o zaštiti svih osoba od mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Deklaracijom  o pravu na razvoj, Deklaracijom  o pravima djeteta, Deklaracijom  o pravima invalida, Deklaracijom  o rasi i rasnim predrasudama, Konvencijom  protiv torture i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Konvencijom  o diskriminaciji u zapošljavanju i zanimanju, Konvencijom  o eliminiranju svih oblika diskriminacije žena, Konvencijom  o spriječavanju  genocida i kažnjavanju zločina genocida,  Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom UN protiv korupcije,  Kaznenopravnom konvencijom Vijeća Europe o korupciji, i drugi važećim domaćim  i međunarodnim propisima  i aktima.

 

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

 • zaštita žrtava pravosuđa, žrtava koruptivnih djela, žrtava diskriminacije
 • zaštita i pomoć osobama zlostavljanim putem društvenih mreža i interneta
 • promicanje i dosljedno poštivanje ustavnosti, zakonitosti i jednakosti svih pred Zakonom kao vrhunskih pravnih i etičkih vrednota građanskog društva, te jačanje Republike Hrvatske kao pravne države,
 • promicanje vladavine prava,  poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, poštivanje prava osobnosti  i prava na privatnost,  uključujući i pravo na mišljenje, savjest i uvjerenja
 • pomaganje žrtvama pravosudnih institucija, žrtvama povreda ljudskih prava, kao i onima čija su prava  ugrožena
 • aktivno i svakodnevno djelovanje  protiv korupcije i kriminala na svim područjima,
 • pomaganje žrtvama mobinga, bullynga, žrtvama nasilja preko interneta (cyberbullying)  naročito aktivnosti na sprječavanju svakog oblika virtualnog (internetskog) zlostavljanja
 • ukazivanje na svaku  povredu ljudskog dostojanstva
 • zalaganje na području sprječavanja nelegalnog financijskog i drugog poslovanja u Republici Hrvatskoj  i ukazivanje na nezakonitosti takvog poslovanja
 • ustroj i provedba raznolikih programa na svim područjima društvenog i javnog života s ciljem zaštite dostojanstva ljudske osobe i promicanja temeljnih vrjednota i ljestvice vrijednosti u svrhu stvaranja zdravoga, humanoga, demokratskoga i pluralnoga društva mira, blagostanja i sigurnosti

V

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 

Članak 8.

Udruga postiže ciljeve obavljanjem sljedećih djelatnosti:

 1. organiziranim okupljanjem odvjetnika, pravnih i socijalnih  stručnjaka, psihologa,  akademski obrazovanih građana, gospodarstvenika, poduzetnika  i inovatora, koji znanstveno i stručno žele raditi na promicanju ovih vrijednosti
 2. predlaganjem programa i mjera nadležnim tijelima na području pomoći i zaštite žrtvama pravosuđa
 3. djelotvornim sudjelovanjem u ukazivanju na koruptivna djela, ukazivanjem na nepotizam u državnim i pravosudnim institucijama,  praćenjem javnih sudskih rasprava, predlaganjem na Ocjenu suglasnosti Zakona sa Ustavom i podzakonskih akata
 4. suradnjom sa domaćim i inozemnim pravosudnim tijelima i nevladinim udrugama u svrhu otkrivanja i smanjenja kriminala i korupcije u pravosudnim i državnim institucijama, naročito radi sprječavanja diskriminacije građana RH od strane pravosudnih i državnih ustanova
 5. edukacijom građana organiziranjem odnosno održavanjem stručnih i znanstvenih sastanaka,  prezentacija, savjetovanja, seminara, radionica, predavanja, simpozija, okruglih stolova, tribina, predavanja, tečajeva, konferencija, u svrhu zaštite dostojanstvenog života svakog čovjeka i poticanja svijesti za društvo bez korupcije i nepotizma
 6. organiziranjem raznih oblika permanentnog stručnog usavršavanja svojih članova
 7. sastavljanjem i publiciranjem izvješća o  povredama ljudskih prava,  o žrtvama pravosuđa, o ovrhama i deložacijama,  u svrhu statističkog praćenja stanja u pravosudnim i državnim institucijama i lakših ostvarenja ciljeva Udruge
 8. izdavanjem časopisa,  kataloga, knjiga, brošura, slikovnica,  te drugih znanstvenih, stručnih i pravnih publikacija iz područja djelovanja Udruge Veronika Vere, sukladno zakonu
 9. sudjelovanjem članova Udruge Veronika Vere  na konferencijama, kongresima, stručnim skupovima, simpozijima, tribinama, okruglim stolovima i slično, u zemlji  i inozemstvu
 10. izradom i održavanjem internet portala i sudjelovanje u forumima i drugim javnim medijima
 11. organiziranjem izložbi i sličnih manifestacija čiji su nositelji članovi Udruge
 12. prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći radi pomoći socijalno nezbrinutim građanima i žrtvama pravosuđa
 13. organiziranjem besplatne pravne pomoći i besplatne psihosocijalne podrške članovima Udruge, radi zaštite dostojanstva i života svakog građanina i radi sprječavanja i saniranja posljedica nejednakosti i diskriminacije pred državnim institucijama
 14. osnivanjem  Fonda za pomoć žrtvama pravosuđa, osobama pred deložacijom i deložiranim osobama

 

Članak 9.

Udruga djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

 

VI

JAVNOST RADA UDRUGE

 

Članak 10.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • putem medija,
 • putem mrežne stranice udruge www.veronika.vere.hr - priopćenjima za javnost tijela udruge,
 • na posebnim skupovima i značajnim događanjima
 • tiskovnim konferencijama,

 

Sjednice tijela Udruge  Veronika Vere otvorene su za javnost.

 

Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Udruge Veronika Vere u slučajevima:

 • kad se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu
 • kad se to odluči na sjednici tijela zbog osobito važnih razloga predviđenih zakonom.

 

VII

ČLANSTVO I ČLANARINA U UDRUZI

 

Članak 11.

Članom Udruge Veronika Vere može postati svaka fizička i pravna osoba.

 

Članak 12.

Članom Udruge Veronika Vere postaje se upisom u popis članova koji vodi Tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB.-u, datumu rođenja, datumu pristupanju Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi, kategoriju članstva (redovan ili počasni član). Popis članova  nije dostupan javnosti, ali je uvijek  dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članstvo  u Udruzi može biti redovno i počasno.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

 

VIIa/Redovni članovi

 

Članak 13.

Redovnim članom Udruge Veronika Vere  mogu postati pravne osobe te svi građani RH, kao i Hrvati koji privremeno žive izvan Republike Hrvatske,  i strani državljani koji su zainteresirani za djelovanje u okviru Udruge.

Redovnim članom Udruge postaje se nakon osobno potpisane Izjave o pristupanju Udruzi.

 

VII b/Počasni članovi i počasni predsjednici Udruge

 

Članak 14.

Počasnim predsjednikom ili počasnim članom Udruge može biti imenovana osoba iz Hrvatske ili iz Dijaspore  koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela razvoju i ugledu Udruge,  promicanju njenih ciljeva, poštivanju ustavnosti i zakonitosti, te jačanju Republike Hrvatske kao pravne države.

Počasni predsjednik može biti osoba koja se posebno istaknula dugogodišnjim radom na promicanju ciljeva Udruge Veronika Vere, i koja se istaknula posebnim zaslugama za ostvarenje ciljeva Udruge u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske.

O dodjeli statusa počasnog člana i počasnog predsjednika Udruge odlučuje Upravni odbor Udruge.

Udruga može imati više počasnih članova i počasnih predsjednika.

 

Članak 15.

Predsjednik Udruge Veronika Vere određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

 

VIIc/Prava, obveze i odgovornosti članova

 

Članak 16.

 • Plaćanje članarine
 • Aktivno sudjelovanje u radu Udruge Veronika Vere
 • Sudjelovanje u upravljanju djelatnostima Udruge Veronika Vere
 • Pravo da budu birani i da biraju tijela Udruge Veronika Vere (samo redovni članovi)
 • Čuvanje i podizanje ugleda Udruge Veronika Vere u društvu
 • Čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza

 

Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. predajom pisane izjave o istupanju iz Udruge Upravnom odboru,
 2. smrću člana
 3. neplaćanjem članarine protekom tri mjeseca istekom godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena,
 4. isključenjem iz Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Upravni odbor.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena
 • isključenje iz Udruge

Član Udruge može biti isključen iz Udruge ako prekrši odredbe Statuta ili kada svojim djelovanjem ugrozi ciljeve Udruge i njenog članstva, odnosno prouzroči ozbiljnu štetu.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skuština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

VIII

UNUTARNJI USTROJ UDRUGE I MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE USTROJSTVENIH OBLIKA

 

Članak 18.

Udruga može imati ustrojstvene oblike na području cijele Republike Hrvatske.

Ustrojstveni oblici Udruge su podružnice.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.

 

Članak 19.

Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.

 

IX

TIJELA UDRUGE

 

Članak 20.

Stalna tijela Udruge su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Potredsjednik
 4. Tajnik
 5. Upravni odbor

 

Članak  21.

1)     Najviše tijelo Udruge Veronika Vere  je Skupština.

2)     Skupštinu čine svi punoljetni, poslovno sposobni, redovni članovi Udruge Veronika Vere, te predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

 

Članak 22.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge najmanje osam dana prije održavanja iste. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga prije isteka mandata tijelima.

 

Članak 23.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupštini zasjedava Potpredsjednik ili Tajnik.   O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 24.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

 

Članak 25.

 1. Skupština ima slijedeće zadatke

 

 • utvrđuje politiku rada Udruge
 • usvaja Statut Udruge Veronika Vere  i  njegove izmjene i dopune
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i tajnika
 • donosi odluku o imenovanju počasnog predsjednika  Udruge Veronika Vere  te počasnih članova Udruge Veronika Vere
 • donosi odluke o dodjeli  priznanja, povelja, godišnjih i drugih nagrada
 • daje smjernice za djelovanje Udruge radi ostvarenja ciljeva
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge)
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 26.

Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik čine Upravni odbor Udruge

Upravni odbor bira Skupština na mandat od četiri godine.

Upravni odbor:

 

 • Utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • Brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • Upravlja imovinom Udruge
 • Podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • Donosi odluku o isključenju člana iz Udruge
 • Imenuje i opoziva likvidatora
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge

 

 

Članak 27.

Predsjednik Udruge:

 • Predstavlja i zastupa Udrugu Veronika Vere
 • Saziva sjednice Upravnog odbora i Skupštinu Udruge
 • Rukovodi radom Skupštine Udruge
 • Vodi  poslove Udruge sukladno odlukama Udruge
 • Odgovoran je  za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika usvim poslovima zamjenjuje ga potpredsjednik.Potpredsjednika Udrugebira Skupština na mandat od 4 godine.

 

Članak 28.

Tajnika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udrugevodi Popisčlanova.

 

Članak 29.

Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Udruge.  Upravni odbor sastaje se nekoliko puta godišnje,  svaka dva mjeseca.

Upravni odbor donosi Statut ili  Izmjene i dopune Statuta. Upravni odbor podnosi Skupštini Udruge Statut  odnosno njegove izmjene i dopune na usvajanje i  godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 30.

a)    Udruga Veronika Vere ima svog  Tajnika kojeg Skupština bira na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova.

b)     Tajnik Udruge Veronika Vere  vodi registar članova, obavlja blagajničke poslove, vodi zapisnike sa Skupštine Udruge, te sjednica Upravnog odbora Udruge Veronika Vere, brine se za pravovremeno odašiljanje dopisa i obavijesti, te vodi arhiv Udruge Veronika Vere. Tajnik u svemu ravnopravno zamjenjuje predsjednika i podpredsjednika za vrijeme njihove odsutnosti ili spriječenosti.

 

Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. 

 

X

PRIZNANJA I NAGRADE

 

Članak 32.

Udruga može dodijeliti priznanja i nagrade svojim članovima, kao i drugim osobama zaslužnim za razvitak i promicanje ciljeva Udruge.

Udruga Veronika Vere ima godišnju nagradu: ZVONO ISTINE

Nagrada se dodjeljuje  u posljednjem tromjesečju tekuće godine  osobi koja se u proteklih dvanaest mjeseci iznimno istaknula u djelovanju, aktivnostima, istupima, koji se podudaraju sa ciljevima Udruge Veronika Vere.

Nagrada predstavlja novčanu nagradu, i simboličan dar u obliku zvona. 

Visinu novčane nagrade određuje Upravni odbor Udruge Veronika Vere prema financijskim mogućnostima Udruge. 

 

Članak 33.

Udruga ima i  Plakete i Povelje koje će dodijeliti jednom godišnje:

 1. Plaketa djelatniku iz pravosudnih institucija ili iz drugih značajnih organizacija bitnih za javno-društveni život građana, i to za izniman doprinos na području promicanja vrijednosti  pravne države i poštivanju ljudskih prava
 2. Plaketa djelatniku iz pravosudnih institucija, ili djelatniku/vršitelju dužnosti iz organizacija bitnih za javni život građana, i to za nepoštivanje zakona, odugovlačenje postupka, neetičnost na radnom mjestu, neljubaznost i diskriminaciju prema građanima RH u obavljanju svojih dužnosti,
 3. Povelje pravosudnim djelatnicima, sucima, službenicima,  i drugim javnim osoboma i državnim dužnosnicima, koji u svojem radu poštuju Etički kodeks, Konvencije i Deklaracije o ljudskim pravima  i dostojanstvo svakog građanina Republike Hrvatske

Izbor za dodjelu Plaketa i Povelja je  javan,  putem ankete, objavljen na stranicama Udruge Veronika Vere.  Konačan ishod ankete objavljuje Upravni odbor Udruge. Plakete i Povelje dodjeljuje Predsjednik Udruge odnosno njegovi zamjenici.

 

 

 

 

XI

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 34.

Spor između članova Udruge postoji kad član poduzima radnje kojima se vrijeđaju članska prava drugog člana.

Sukob interesa u Udruzi postoji ako su prava i interesi člana Udruge kojima član može slobodno raspolagati u sukobu s ciljevima Udruge ili na njih negativno utječu te ako članovi imenovani u jedno tijelo Udruge budu imenovani u drugo tijelo Udruge.

O rješavanju sporova/sukoba interesa članova Udruge odlučuje Arbitražno vijeće sastavljeno od tri člana vijeća. Predsjednik Udruge određuje 2 člana Arbitražnog vijeća s liste izabranih članova arbitražnog vijeća, dok trećeg člana arbitražnog vijeća koji je ujedno i predsjednik vijeća određuju prethodno određena dva člana arbitražnog vijeća.

Arbitražno vijeće na odgovarajući način primjenjuje odredbe zakona kojim se uređuje mirenje.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

 

XII

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 35.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

 

Članak 36.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 37.

Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom.

Naloge o raspolaganju imovinom daje Upravni odbor Udruge.

 

Članak 38.

Kad u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni ovim Statutom.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini  na razmatranje i prihvaćanje.

 

XIII

PRESTANAK UDRUGE I IMENOVANJE I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

 

Članak 39.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine  ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine, sukladno statutu.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine Udruge, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

 

Članak 40.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Upravni odbor Udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

XIV

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 41.

Statut je temeljni akt Udruge i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 42.

Tumačenje odredaba ovog Statuta u ovlasti je Upravnog odbora.

 

Članak 43.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a potpisuje ga predsjednik Udruge kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.

 

U Zagrebu, 01. kolovoza 2016. godine

 

PREDSJEDNIK UDRUGE VERONIKA VERE

 

                                                                     Drago Raspudić
UDRUGA VERONIKA VERE - POGREB PRAVDE
UDRUGA VERONIKA VERE - POGREB PRAVDE
Prosvjed Udruge Veronika Vere zbog korupcije u pravosuđu
Prosvjed Udruge Veronika Vere zbog korupcije u pravosuđu
Udruga Veronika Vere - prosvjed protiv korupcije u pravosuđu
Udruga Veronika Vere - prosvjed protiv korupcije u pravosuđu
Udruga Veronika Vere - prosvjed na Markovom trgu
Udruga Veronika Vere - prosvjed na Markovom trgu


Knjiga dojmova / Guestbook

Objavljeno: 5/30/2019 9:56:41 AM
Ime: Agata Zidanić
Web: agatazidanic2@gmail.com
Komentar: Kolika je članarina? I molim račun


Ime / Name:


Web:


Komentar / Comment:


      


Kontakt osoba:  Drago Raspudić, Božica Dugan, Nada Landeka
 Kontakt obrazac / Contact form

Polja sa zvjezdicom(*) su obavezna!

Ime / Name:
E-mail:
*
Telefon / Phone:
Sigurnosni kod / Security key:
*     
Upit / Message:
*
      Udruga Veronika Vere - borba protiv korupcije u pravosuđu, za bolje pravosuđe i za pravnu državu
Udruga Veronika Vere - borba protiv korupcije u pravosuđu, za bolje pravosuđe i za pravnu državuKorumpirano pravosuđe, krivotvorine u sudskim postupcima


UDRUGA VERONIKA VERE

UDRUGA VERONIKA VERE

Glavna aktivnost Udruge Veronika Vere je zaštita ljudskih prava i vladavina prava.

UDRUGA VERONIKA VERE je nepolitička, nestranačka, neprofitna, nevladina, dragovoljna udruga koja članstvo i prava članova uvjetuje prema svojim proklamiranim ciljevima.

Udruga Veronika Vere već osam  godina aktivno se zalaže za zaštitu ljudskih prava, pomoć i zaštitu žrtava pravosuđa. Koordinira između domaćih pravosudnih tijela i tijela Europe izvještavajući o pojedinim povredama ljudskih prava.

 Javnost i medije obavještava o pojedinim predmetima u kojima je utvrđena povreda ljudskih prava odnosno nepoštivanje zakonskih odredbi i Ustava od strane javnih tijela.

Dobrodošli

Dobrodošli

Dragi posjetitelji, želimo Vam srdačnu dobrodošlicu na našu stranicu.

Želimo vam još bolje nego do sada  približiti rad i djelovanje Udruge Veronika Vere.

Svi znamo da je stanje u hrvatskom pravosuđu alarmantno, to pokazuju ne samo izvješća europskih tijela i GRECO, već i svakodnevni tekstovi objavljeni u domaćim medijima. Na ovoj stranici pokušati ćemo svakodnevnim praćenjem rada pravosuđa, ukazivati na određena nesuglasja sa zakonom i Ustavom RH pri donošenju sudskih odluka, kako bi zajedničkim snagama poradili na pravu i pravdi u Hrvatskoj. 

Kontakt

Kontakt

Udruga Veronika Vere, za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa, iako djeluje više godina na pomoći i zaštiti žrtava pravosuđa,  još uvijek nema svoj vlastiti prostor. Stoga za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem kontakt obrasca.